توان تجهیزاتی شرکت

با توجه به حجم بالای تامین نقدینگی و تخصیص منابع مالی شرکت به منظور خرید ماشین آلات مورد نیاز پروژه ، که تبعات خروج نقدینگی از جریان مالی پروژه و همچنین تحمیل هزینه های تعمیر و نگهداری و مسئولیتهای مدنی و... را به دنبال دارد لذا این شرکت در اجرای سیاستهای اتخاذ شده از طرف هیئت مدیره، ماشین آلات سنگین اعم از جرثقیلهای سنگین ، لودر ، کامیون ، ماشین آلات را هسازی و ... مورد نیاز پروژه ها را از طریق عقد قراردادهای استیجاری و خدمات مربوطه ، تهیه و تامین می نماید. مع الوصف از بدو تاسیس کوشیده است که در انجام پروژه های محوله از سیستم های مکانیزه و ماشین آلات اختصاصی استفاده کند و با در اختیار داشتن انواع ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات اساسی توان آن را دارد که پس از انعقاد قرارداد در کمترین زمان ، ماشین آلات مناسب و متناسب با حجم کار را فراهم نماید

ارسال نظر