فرم استخدام

جهت ثبت درخواست همکاری با ما لطفا اطلاعات فرم را با دقت پر نمایید

1- مشخصات فردی

2 - مشخصات والدین

3 - مشخصات تحصیلی

# آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال شروع و خاتمه دانشگاه محل تحصیل معدل
1

4- مهارت ها : (دوره های آموزشی، مهارت های کامپیوتری، زبان خارجی، فنی، اداری، ...)

# توضیحات
1

5- سوابق شغلی و تجربی (3 مورد از آخرین سوابق)

#
1